user_mobilelogo

Policy för Östgöta Rundvirke.

Företaget är certifierat enligt både FSC®-C089427 och PEFC/05-32-7/V583

Företaget ska i sin utövare som skogsbrukare verka för att verksamheten bedrivs på att så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de som utför arbeten.

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC's och FSC®'s krav och intentioner och så långt som möjligt förvissa oss om att de råvaror vi hanterar inte kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden  är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som avverkats  i syfte att nyttja områden för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran ska till största möjliga del komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Östgöta Rundvirke ska verka för att denna volym ökar.

Vi ska på ett ansvarfullt sätt fullgöra våra åtagande mot entreprenörer, samhälle, miljö och uppdragstagare.

 

Följa ILO:s konventioner gällande:

Barnarbete

Tvångsarbete

Diskriminering på arbetsplatsen

Ansluta sig till facket, och kollektivavtal.

 

Företaget ska verka för att personal och entreprenörer utbildas så att de uppfyller ovanstående krav och intentioner.

 

Jan Karlsson  

 

Mina certifikatnr:

PEFC-CoC: DNVSE-PEFC-COC-219

FSC-DNV-CW-001517

FSC-DNV-COC-001517